ХИГИЕННО - ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ

Ул. “Неофит Рилски” № 64


1000 гр. София
тел.: 987 42 08
тел./факс: 981 22 56
E-mail: hei-sofia@medicalnet-bg.org
 
Глобалната цел в дейността на ХЕИ София е повишаване ефективността на държавния санитарен и противоепидемичен контрол, профилактиката на болестите и промоцията на здравето. Като се вземат в предвид регионалните приоритети и проблеми, съобразно със “Здравната профилактика и държавния санитарен контрол” се определят функциите и задачите на инспекцията, а именно:

Ограничаване рисковете за здравето на населението и утвърждаване на здравословен начин на живот, чрез предприемане на строги мерки за осигуряване на безопасна околна среда.

ХЕИ София обслужва Софийския регион, обхващащ територия от 7165.5 м2 с население 267352 Съществуват 22 общини 174 кметства. Населените места са 283; 17 града, 243 села, гари и 21 махали. В градовете живеят 56.21% от населението, в селата - 43.79%.

Структурата на ХЕИ София включва:
    - ръководство: директор, заместник директор
    - отдели, отдели със сектори
    - отдели по ДСПК

Цялостната дейност на инспекцията се организира и ръководи от директор, който се назначава от министъра на здравеопазването, въз основа на конкурс. Директорът назначава заместник директора. Оперативното ръководство на съответните структурни звена се осъществява от началници на отдели и завеждащи сектори. В инспекцията функционира като съвещателен орган Директорски Съвет, който дава мнения и предложения по дейността и. При обсъждане на въпроси от социален и трудовоправен характер участват и представители на синдикалните организации; функционира Експертен Съвет на основание чл. 9 от Правилника за дейността и устройството на ХЕИ, разглеждащ въпроси и документи по предварителния санитарен контрол. Взаимоотношенията между ръководството и синдикалните организации в Инспекцията се осъществява в съответствие с действащото законодателство.

В ХЕИ София работят 143 служители, разпределени в следните отдели:
    1. Отдел “Държавен санитарен контрол” /ДСК/ с началник д-р Розалина Коленцова – тел. за контакти: 987 13 72;
    2. Отдел “Противоепидемичен контрол”/ПЕК/ с началник д-р Маргарита Борисова. Отделът се намира на ул. “Бачо Киро” № 26, където от 01.08.2000 г. функционира имунизационен кабинет за безплатни задължителни имунизации и реимунизации, предназначени за лица, които не са избрали личен лекар по някаква причина, както и платени препоръчителни имунизации /грип, хепатит В и др./ за населението на Софийски регион и гр. София - тел. за контакти: 988 10 38;
        - сектор “Микробиологични и вирусологични изследвания” с началник д-р Недялко Русев - тел. за контакти: 988 48 69;
        - спец иалист по ОМП /отбранително – мобилизационна подготовка и гражданска защита/ - д-р Петър Въчков- тел. за контакти: 988 48 69;
        - сектор “Мдицинска паразитология” с началник д-р Любов Гагова - тел. за контакти: 988 48 69;
    3. Отдел “Лабораторни изследвания”/ЛИ/ с началник химик лимонка Паскалева - тел. за контакти: 987 87 69;
    4. Отдел “Санитарно – техническа експертиза”/СТЕ/ с началник арх. Росица Цонкова - тел. за контакти: 987 13 72;
    5. Отдел “Финансово – счетоводен и административно-стопански”/ФСАС/ с началник гл. счетоводител Любка Топалова - тел. за контакти: 987 87 69; каса: 986 78 33; ТРЗ - 987 61 40; Деловодство и юрисконсулт: 987 61 40; Административното обслужване на “Едно гише” се извършва в стая “Деловодство”, където има обособен кът с максимална информация за клиентите.
    6. Отдел “Профилактика и промоция на здравето”/ППЗ/ с началник д-р Ангелина Аспарухова - тел. за контакти: 987 61 40; 988 48 68;
    7. Отдел “Организационно – информационен”/ОИ/ с началник д-р Антоний Мичев - тел. за контакти: 981 22 57;
    8. Отдел “Трудова медицина”/ТМ/ с началник д-р Тонка Маринова – тел. за контакти: 988 48 68; 987 87 69.
    9. Отдел “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” – гр. Самоков/ДСПК-С/ с началник д-р Камен Николов - тел. за контакти: 0722/25 11; 0722/ 66 93;
        - сектор “Микробиологични изследвания” – гр. Самоков - тел. за контакти: 0722/ 67 58;
        - сектор “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” – гр. Ихтиман с началник д-р Димитър Димитров;
        - сектор “Микробиологични изследвания” - гр. Ихтиман с началник д-р Димитър Димитров – тел. за контакти: 0724/35 62;
    10. Отдел “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол”- гр. Сливница/ДСПК-Сл/ с началник д-р Иван Ангелов – тел. за контакти: 0727/ 21 06;
        - сектор “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол”- гр. Своге с началник д-р Иван Ангелов – тел. за контакти: 0726/ 30 55;
    11. Отдел “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” – гр. Ботевград/ДСПК-Б/ с началник д-р Жари Николов – тел. за контакти: 0723/32 57; 0723/ 26 68;
        - сектор “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” и сектор “Микробиологични изследвания” гр. Ботевград с началник д-р Жари Николов тел. за контакти: 0723/26 68; 0723 32 57;
        - сектор “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” гр. Етрополе с началник д-р Жари Николов тел. за контакти: 0720/ 36 90;
    12. Отдел “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” гр. Пирдоп/ДСПК-П/ с началник д-р Борис Чаков тел. за контакти: 0718/50 68;
        - сектор “Държавен санитарен и противоепидемичен контрол” и сектор “Микробиологични изследвания” гр. Пирдоп с началник д-р Борис Чаков тел. за контакти: 0718/ 50 68;

Приемно време за граждани и организации:
1. Директор – понеделник – 15.00 – 16.00 ч.
                         петък - 14.00 – 16.00 ч.
2. Експертен съвет – понеделник – 13.00 ч.
                                     петък - 10.00 ч.
    Подписва хигиенни заключения.
3. Началници на отдели “ДСК”, “ДСПК”, “ППЗ”, “ЛИ”, “ОИ”, “ТМ”, “СТЕ”, “ФСАС”:
                         понеделник – 15.00 – 16.00 ч.
                         петък - 14.00 – 16.00 ч.


ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ,
ИЗВЪРШВАНИ В ХЕИ СОФИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО
ОТ СОФИЙСКИ РЕГИОН И ГРАД СОФИЯ
 
 

САНИТАРНО - МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

в сила от 01.12.2000 г.
1
2
3
4
5
  Брашно, тестени изделия и грис
-
1
6.20
  Детски инстантни брашна,еструдирани продукти тип “Зрънчо”-млечни
-
1
7,70
  Суха супа и подправки
-
1
7,60
  Кафе и какао - зах.
-
1
5,40
  Бира
-
1
3,80
  Безалкохолни напитки 
-
1
6,00
  Маслини - млеч. 
-
1
3,30
  Олио-млеч.
-
1
3,30
  Боб
-
1
3,30
  Чипс
-
1
3,50
  Хляб
-
1
5,50
  Закуски
-
1
4,50
  Руска салата
-
1
5,50
  Какао-зърна
-
1
2,80
  Хидрирано масло-млечни
-
1
9,60

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ “ДСК”
 

N по ред
У С Л У Г А
Максимален 

срок

Правно основание
С У М А
1
2
3
4
5
1.
Съгласуване местополо- жението на обект до 14 дни ЗНЗ и ППЗНЗ, Наредба N7 на МЗ/ДВ бр.46/92г., Изм. и Доп. ДВ бр.46/94г., 89/96г., 101/96г., 101/97г.  
2.
Издаване становище за приемателна комисия до 30 дни ЗНЗ и ППЗНЗ  
3.
Издаване санитарни разрешителни за разкриване на обект до 7 дни ЗНЗ и чл.28 от ППЗНЗ В зависимост от големината на обекта и часовата разценка на специалистите, участвали в подготовката на документа (съгласно Заповед на Директора на ХЕИ)
4. 
Издаване на хигиенно заключение за лечебни заведения до 30 дни ЗНЗ и ППЗНЗ  
5.
Издаване на хигиенно заключение за аптеки, дрогерия и склад за търговия на едро с лекарства до 30 дни ЗНЗ и ППЗНЗ,Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина /ДВ бр.10/2000г./  
6.
Заявление за замерване параметрите на работната среда във връзка с редовното въвеждане на обекта в експлоатация до 30 дни ЗНЗ и ППЗНЗ Съгласно Заповед на Директора на ХЕИ
7.
Издаване заповед на Директора за изравяне на трупове на починали или останките им преди изтичане на 8г. от погребението веднага ЗНЗ и ППЗНЗ, Наредба N21 на МНЗ

/ДВ бр.92/84г., Изм. и Доп. ДВ бр.63/93г./

 
8.
Издаване на дубликат на документ до 3 дни ЗНЗ и ППЗНЗ 2 лв. 
При узаконяване на обект е необходимо следното:

    - Проектна документация по всички части (архитектурна, технологична, електро, ОВ, ВиК) и виза от главния архитект на общината, за издаване на хигиенно заключение;

    - Подаване на заявление за извършване замервания на факторите на параметрите на работната среда и издаване на становище за приемателна комисия.(оставя се ксерокопие от хигиенното заключение и фирмена регистрация);

    - Подаване на молба (по образец), съпроводена от проектна документация, хигиенно заключение, протоколи от лабораторни замервания и микробиологично изследване на вода, образец акт 16, разрешение за ползване, фирмена и данъчна регистрация за издаване на санитарно разрешително.
 
 

Образец за молба за съгласуване на проект:
 

До
Директора на ХЕИ София
Ул. “Н. Рилски” № 64
Т У К  
Приложен изпращаме Ви за съгласуване ПРОЕКТА към:

ОБЕКТ:

АДРЕС:

ЧАСТИ:

ИНВЕСТИТОР:

АДРЕС:

СОБСТВЕНИК:

Приложение: Съгласно текста.

София,………………….200.. г. С уважение:………… 
 

ИНФОРМАЦИЯ
за видовете административни и
обществени услуги


Услуга
Максималенсрок за извършване
Структурно звено
Правно основание

 
 

С П И С Ъ К

на извършваните административни услуги
от отдел ”ФСАС” поискани от граждани

Вид услуга
Правно основание
Лица изв. услугата
Такса
Срок
1.Удостоверение обр.30 за тр.стаж
Гл.VІ от Закона за здр.общ.осигуряване
Личен състав
3.00
5 дни
2.Удостоверение обр.УП2 за тр. възнаграждение
Гл.VІ от Закона за здр.общ.осигуряване
Касиер
3.00
14 дни
3.Служ.бележка за тр. възнаграж. Преписи от документи и др.
Поискани от граждани за отделни институции
Личен състав

Касиер

ТРЗ

2.00
14 дни


ИНФОРМАЦИЯ
За видове извършвани административни и
обществени услуги в ХЕИ София
 

Необходими документи

За съгласуване на проектни документации, съгласно чл. 216 ал. 1 на ППЗТСУ.
Необходими документи
За издаване на становища по чл. 4 на Наредба № 7 на МЗ, ал. 1 и ал. 2 и за вземане на решения по ал. 3 се подава заявление до директора на ХЕИ София, придружено от:

 

ИНФОРМАЦИЯ
за стойностите на здравните дейности
и здравни услуги, извършвани от ХЕИ София

Утвърдените стойности подлежат на актуализация при промяна на цените на използваните материали, разходите на труд и нормативни документи.

[UHEG] [NMTH] [NOC] [NCRRP] [NCPOH] [PSC-KV'90] [Projects] [Links] [MedicalNet-BG]